Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Maplestory
 • :f2:
  f2
  f2
 • :f14:
  f14
  f14
 • :f1:
  f1
  f1
 • :f13:
  f13
  f13
 • :f15:
  f15
  f15
 • :f18:
  f18
  f18
 • :f17:
  f17
  f17
 • :f11:
  f11
  f11
 • :f8:
  f8
  f8
 • :f19:
  f19
  f19
 • :f7:
  f7
  f7
 • :f12:
  f12
  f12
 • :f5:
  f5
  f5
 • :f20:
  f20
  f20
 • :f4:
  f4
  f4
 • :f9:
  f9
  f9
 • :f3:
  f3
  f3
 • :f10:
  f10
  f10
 • :f6:
  f6
  f6
 • :f16:
  f16
  f16
 • Củ hành
 • K58
  58
  58
 • K57
  57
  57
 • :test:
  test
  test
 • :40:
  40
  40
 • K56
  56
  56
 • :angry_pepe:
  angry_pepe
  angry_pepe
 • K54
  54
  54
 • K65
  65
  65
 • K53
  53
  53
 • K64
  64
  64
 • K52
  52
  52
 • K63
  63
  63
 • K51
  51
  51
 • K62
  62
  62
 • K46
  K46
  K46
 • :37:
  37
  37
 • K61
  61
  61
 • K45
  45
  45
 • :K38:
  38
  38
 • K60
  60
  60
 • K59
  59
  59
 • :cut3:
  cụt 3
  cụt 3
 • K1
  1
  1
 • K2
  Khỉ 2
  Khỉ 2
 • K3
  Khỉ 3
  Khỉ 3
 • K4
  4
  4
 • K6
  6
  6
 • K7
  7
  7
 • K8
  8
  8
 • K9
  9
  9
 • K10
  10
  10
 • K11
  11
  11
 • K12
  12
  12
 • K13
  13
  13
 • K14
  14
  14
 • K48
  48
  48
 • K15
  15
  15
 • K16
  16
  16
 • K17
  17
  17
 • K18
  18
  18
 • K19
  19
  19
 • K21
  21
  21
 • K22
  22
  22
 • K24
  24
  24
 • K25
  25
  25
 • K26
  26
  26
 • K27
  27
  27
 • K28
  28
  28
 • K29
  29
  29
 • K30
  30
  30
 • K31
  31
  31
 • K33
  33
  33
 • K34
  34
  34
 • K35
  35
  35
 • K36
  36
  36
 • K37
  37
  37
 • K39
  39
  39
 • K40
  40
  40
 • K5
  5
  5
 • K41
  41
  41
 • K42
  42
  42
 • K43
  43
  43
 • K44
  44
  44
 • K47
  47
  47
 • K49
  49
  49
 • K50
  50
  50
 • Rabbit
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :th_16:
  th_16
  th_16
 • :th_39:
  th_39
  th_39
 • :th_54:
  Th 54
  Th 54
 • :th_94:
  Th 94
  Th 94
 • :th_12:
  th_12
  th_12
 • :th_43:
  Th 43
  Th 43
 • :th_75:
  Th 75
  Th 75
 • :th_104:
  th_104
  th_104
 • :th_26:
  th_26
  th_26
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :th_15:
  th_15
  th_15
 • :th_38:
  th_38
  th_38
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :th_93:
  Th 93
  Th 93
 • :th_118:
  th_118
  th_118
 • :th_42:
  Th 42
  Th 42
 • :th_74:
  Th 74
  Th 74
 • :th_25:
  th_25
  th_25
 • :th_63:
  Th 63
  Th 63
 • :th_119:
  Th 119
  Th 119
 • :th_14:
  th_14
  th_14
 • :th_37:
  th_37
  th_37
 • :th_52:
  Th 52
  Th 52
 • :th_92:
  Th 92
  Th 92
 • :th_117:
  th_117
  th_117
 • :th_40:
  Th 40
  Th 40
 • :th_73:
  Th 73
  Th 73
 • :th_102:
  th_102
  th_102
 • :th_24:
  th_24
  th_24
 • :th_62:
  Th 62
  Th 62
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :th_13:
  th_13
  th_13
 • :th_36:
  th_36
  th_36
 • :th_51:
  Th 51
  Th 51
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :th_116:
  th_116
  th_116
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :th_72:
  Th 72
  Th 72
 • :th_101:
  th_101
  th_101
 • :th_23:
  th_23
  th_23
 • :th_61:
  Th 61
  Th 61
 • :th_110:
  Th 110
  Th 110
 • :th_127:
  th_127
  th_127
 • :th_35:
  th_35
  th_35
 • :th_50:
  Th 50
  Th 50
 • :th_82:
  Th 82
  Th 82
 • :th_115:
  th_115
  th_115
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :th_71:
  Th 71
  Th 71
 • :th_100:
  th_100
  th_100
 • :th_22:
  th_22
  th_22
 • :th_60:
  Th 60
  Th 60
 • :th_103:
  Th 103
  Th 103
 • :th_125:
  th_125
  th_125
 • :th_34:
  th_34
  th_34
 • :th_49:
  Th 49
  Th 49
 • :th_81:
  Th 81
  Th 81
 • :th_114:
  th_114
  th_114
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :th_70:
  Th 70
  Th 70
 • :th_10:
  th_10
  th_10
 • :th_21:
  th_21
  th_21
 • :th_59:
  Th 59
  Th 59
 • :th_99:
  Th 99
  Th 99
 • :th_124:
  th_124
  th_124
 • :th_33:
  th_33
  th_33
 • :th_48:
  Th 48
  Th 48
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :th_112:
  th_112
  th_112
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :th_69:
  Th 69
  Th 69
 • :th_20:
  th_20
  th_20
 • :th_58:
  Th 58
  Th 58
 • :th_98:
  Th 98
  Th 98
 • :th_123:
  th_123
  th_123
 • :th_32:
  th_32
  th_32
 • :th_47:
  Th 47
  Th 47
 • :th_79:
  Th 79
  Th 79
 • :th_30:
  th_30
  th_30
 • :th_68:
  Th 68
  Th 68
 • :th_2:
  th_2
  th_2
 • :th_5:
  Th 5
  Th 5
 • :th_57:
  Th 57
  Th 57
 • :th_97:
  Th 97
  Th 97
 • :th_122:
  th_122
  th_122
 • :th_31:
  th_31
  th_31
 • :th_46:
  Th 46
  Th 46
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :th_108:
  th_108
  th_108
 • :th_3:
  th_3
  th_3
 • :th_67:
  Th 67
  Th 67
 • :th_18:
  th_18
  th_18
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :th_56:
  Th 56
  Th 56
 • :th_96:
  Th 96
  Th 96
 • :th_121:
  th_121
  th_121
 • :th_45:
  Th 45
  Th 45
 • :th_77:
  Th 77
  Th 77
 • :th_107:
  th_107
  th_107
 • :th_28:
  th_28
  th_28
 • :th_66:
  Th 66
  Th 66
 • :th_17:
  th_17
  th_17
 • :th_55:
  Th 55
  Th 55
 • :th_95:
  Th 95
  Th 95
 • :th_120:
  th_120
  th_120
 • :th_44:
  Th 44
  Th 44
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :th_105:
  th_105
  th_105
 • :th_27:
  th_27
  th_27
 • Fox
 • :c2:
  fox
  fox
 • :c12:
  fox
  fox
 • :c1:
  fox
  fox
 • :c11:
  fox
  fox
 • :s1:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :@emocao:
  Cáo
  Cáo
 • :c10:
  fox
  fox
 • :s9:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :c9:
  fox
  fox
 • :s8:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :c8:
  fox
  fox
 • :c7:
  fox
  fox
 • :s6:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :c18:
  fox
  fox
 • :c6:
  fox
  fox
 • :s5:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :c17:
  fox
  fox
 • :c5:
  fox
  fox
 • :s4:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :c16:
  fox
  fox
 • :c4:
  fox
  fox
 • :s3:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :c15:
  fox
  fox
 • :c3:
  fox
  fox
 • :s2:
  emo girl
  emo girl
 • :s7:
  emo girl fox
  emo girl fox
 • :c13:
  fox
  fox
 • :s11:
  emo girl
  emo girl
 • Yahoo
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • :(
  sad
  sad
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • o|:-)
  catch
  catch
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • %||:-{
  unlucky
  unlucky
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :-(||>
  give up
  give up
 • :)
  happy
  happy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-*
  kiss
  kiss
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • &[]
  gift
  gift
 • :(
  Frown
  Frown
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • ?@_@?
  studying
  studying
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :(fight)
  fight
  fight
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :-&
  sick
  sick
 • [-O<
  praying
  praying
 • :bz
  bee
  bee
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • :->~~
  spooky
  spooky
 • :">
  blushing
  blushing
 • o=>
  billy
  billy
 • []==[]
  exercise
  exercise
 • L-)
  loser
  loser
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • o|\~
  sing
  sing
 • :x
  love struck
  love struck
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • ^O^||3
  eat
  eat
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • '@-@
  search me
  search me
 • :-/
  confused
  confused
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • %*-{
  down on luck
  down on luck
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • =:)
  bug
  bug
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • :puke!
  puke
  puke
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • '@^@|||
  dizzy
  dizzy
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • 8-x
  skull
  skull
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :(game)
  play game
  play game
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • []---
  cook
  cook
 • :-B
  nerd
  nerd
 • *-:)
  idea
  idea
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • o|^_^|o
  music
  music
 • :D
  big green
  big green
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • '+_+
  cold
  cold
 • o:-)
  angel
  angel
 • X_X
  i don't want to see
  i don't want to see
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • :::^^:::
  hot
  hot
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ~^o^~
  cheer
  cheer
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(tv)
  tv
  tv
 • =D>
  applause
  applause
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • >-)
  alien
  alien
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • ;)
  winking
  winking
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!