18/7/2017:

- Hero:
 • Sửa lỗi skill Enrage không hoạt động đúng.

- Mercedes:
 • Sửa lỗi skill Unicorn Spike không gây debuff.

- Mechanic:
 • Sửa lỗi skill Robot Mastery không tăng thời gian buff cho robot.
 • Sửa lỗi skill Bots 'n Tots tạo ra mini robot nổ liên tục.

- Shade
 • Sửa lỗi skill Fox Spirit gây damage ảo.
 • Sửa lỗi skill Spirit Bond Max không nâng cấp khi đạt 200 (Hiện tại sẽ chưa có tác dụng).

- Xenon:
 • Sửa lỗi skill Pinpoint Salvo gây mất energy khi kích hoạt.

- Mihile:
 • Sửa lỗi skill Empress's Shout gây máu ảo.

- Angelic Buster:
 • Sửa lỗi Melody Cross gây máu ảo.

- Khác
 • Sửa lỗi Perfect Innocence Scroll đôi khi không hoạt động.
 • Sửa lỗi đôi khi các summon kết thúc cùng lúc.