Những bạn nào thuộc nhóm nghề Cygnus mới (Blaze Wizard, Night Walker và Thunder Breaker) gặp lỗi trong quá trình làm chuỗi quest chuyển job4 vui lòng báo tại đây theo mẫu sau

- Tên nhân vật:
- Nghề:
- Tên quest lỗi: