Đề nghị game sớm mở Thẻ đổi tên nhân vật. Rất khẩn thiết! Xin cảm ơn!!!