Job : Evan
Level : 201
Thông tin thêm : damage max (đã buff) : 262191