ID: hoanghuy341998
Tên nhân vật: Nakin
Tên nhiệm vụ: Faraway Land - Vùng đất xa xôi
Tên NPC nhận nhiệm vụ: Chief Stan
Mô tả chi tiết lỗi của nhiệm vụ: Nói chuyện với Mrs. Ming Ming xong nhưng không trả được nhiệm vụ ( trả rồi nhưng bấm OK mà quyển sách trên đầu vẫn không biến mất)