Id(account): GreyyVirus
Tên nhân vật: GreyyVirus
Tên nhiệm vụ: Alchemy is the key
Tên NPC nhận nhiệm vụ: Mastema
Tại bản đồ: Resistance Headquarters Secret Plaza
Mô tả chi tiết lỗi nhiệm vụ: Không nhận được Q