Chủ yếu là cách ứng xử vs hướng giải quyết ra sao thôi )