Ban tài khoản littlegumi123 vì có hành động spam thẻ sai vào hệ thống.