Các bạn có thể vào CLick vào đây để biết hướng dẫn chuyển job của các nghề như Pháp sư lửa (Blade Wizard ), Hải tặc sấm sét (Thunder Breaker) , Dạ du thần khách (Night Walker), Xạ thủ gió xoáy (Wind Archer) Và Kiếm sĩ bình minh (Dawn Warrior )